top of page

Morbid obezitenin cerrahi tedavisinden hangi hastalar fayda görürler?

 

Obezitenin derecesinin belirlenmesi için günümüzde en sık kullanılan yöntem Beden Kütle İndeksi (BKİ) (Vücut Kütle İndeksi (VKİ) ya da İngilizcesi Body Mass Index (BMI))        olarak ifade edilebilir. Metre cinsinden boy uzunluğunun karesinin kilogram cinsinden vücut ağırlığına bölünmesi ile elde edilen kg/m2 birimindeki sonuç bize BKİ değerini verir. Örnek verilecek olursa, 100 kg ağırlığında, 2 m boyundaki bir insanın  BKİ değeri, 100 kg/(2 m x  2 m) = 25 kg/m2’dir. Bu sınıflamaya göre:

                  BKİ < 25 ise normal,

                  BKİ 25-30 ise kilolu,

                  BKİ 30-40 ise obez,

                  BKİ >40 ise morbid obez olarak sınıflandırılabilirler.

 

Günümüzde morbid obezitenin cerrahi tedavisinin planlanmasında uluslararası alanda kabul görmüş kriter BKİ değeridir. Her ne kadar bu değerin kullanım sınırlarını esneterek ya da başka kriterleri esas olarak cerrahi kararı alan ekipler varsa da bunlar uluslararası alanda çoğunluk tarafından kabul görmüş ve ilgili meslek kuruluşlarının rehberlerine girmiş kurallar değillerdir.

 

BKİ esas alındığında, BKİ değeri 40 ve üzerinde olan hastalar herhangi bir başka gerekçe olmadan cerrahi tedavi adayıdırlar. Bu hastaların cerrahi dışı tedavi yöntemleri (diyet, spor, yaşam tarzı değişiklikleri) ile sağlıklı kiloya inebilmeleri ve bu kiloda kalabilmeleri çok zordur (ortalama % 3). Herşeye rağmen cerrahi öncesinde hekim kontrolünde sıkı bir program ile kilo verebilmeleri mümkünse de, bu hastalar büyük oranda cerrahi yöntemle tedavi edilebilmektedir.

 

Yukarıda listesi verilen obezite beraber ortaya çıkan ya da obezite ile seyri kötüleşen hastalıkların varlığında ise BKİ için eşik değer 35 olur. Şeker hastalığı, hipertansiyon, metabolik sendrom vb. gibi hastalık bulunan insanlar, BKİ değerleri 35 ve üzerindeyse cerrahi tedaviden fayda görürler.   

 

Özetle, hastalık varlığına bakılmaksızın BKİ 40’ın üzerinde ise ya da yandaş hastalık varlığında BKİ 35’in üzerinde ise hastalar cerrahi tedaviden fayda görürler.

bottom of page